Biểu mẫu

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

 

STT

TÊN BIỂU MẪU

(Dùng cho Tác giả và các đơn vị đào tạo)

Link Download

1

Phiếu đăng ký biên soạn tài liệu giảng dạy

Mẫu 01_CTXB/2023

2

Phiếu đăng ký biên dịch tài liệu

Mẫu 02_CTXB/2023

3

Đơn đề nghị gia hạn biên soạn

Mẫu 03_CTXB/2023

4

Đơn đề nghị hủy biên soạn

Mẫu 04_CTXB/2023

5

Đơn điều chỉnh thông tin tài liệu giảng dạy

Mẫu 05_CTXB/2023

6

Thuyết minh đề cương chi tiết

Mẫu 06_CTXB/2023

7

Phiếu đánh giá thuyết minh đề cương chi tiết

Mẫu 07_CTXB/2023

8

Biên bản họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề cương

Mẫu 08_CTXB/2023

9

Biên bản họp Hội đồng thẩm định nghiệp thu tài liệu giảng dạy cấp Khoa/Viện

Mẫu 09_CTXB/2023

10

Phiếu đánh giá nghiệm thu tài liệu giảng dạy cấp Khoa

Mẫu 10_CTXB/2023

11

Công văn đề xuất Hội đồng thẩm định nghiệm thu tài liệu cấp Trường

Mẫu 11_CTXB/2023

12

Đề xuất danh sách Hội đồng thẩm định cấp Trường

Mẫu 12_CTXB/2023

13

Thông tin giáo trình, tài liệu tái bản

Mẫu 13_CTXB/2023

14

Báo cáo tiến độ thực hiện biên soạn

Mẫu 14_CTXB/2023

15

Bản giải trình chỉnh sửa giáo trình, tài liệu sau thẩm định

Mẫu 15_CTXB/2023

16

Giấy chấp thuận ủy quyền xuất bản

Mẫu 16_CTXB/2023

17

Giấy xác nhận hoàn chỉnh bản thảo sau nghiệm thu

Mẫu 17_CTXB/2023

18

Giấy cam kết sử dụng giáo trình xuất bản

Mẫu 18_CTXB/2023