Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia "Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ"

Kính gửi Quý Thầy Cô 

Phòng SĐH&KHCN kính chuyển thông tin thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia "Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ"

Nội dung Hội thảo:

- Cơ chế, chính sách cần hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi vào việc đầu tư nguồn lực cho giáo dục đại học (GDĐH) trong bối cảnh tự chủ;
- Đầu tư cho GDĐH là đầu tư phát triển: Vai trò của Nhà nước về nguồn lực cho GDĐH;
- Nguồn lực con người cho GDĐH trong bối cảnh tự chủ;
- Nguồn lực tài chính cho GDĐH trong bối cảnh tự chủ;
- Quyền tự chủ đại học và Nghị định 60 về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
- Phát triển GDĐH ngoài công lập trong thị trường dịch vụ GDĐH;
- Triển khai mô hình PPP trong GDĐH; cơ hội, thách thức và rào cản;
- Tăng cường hợp tác quốc tế trong GDĐH;
- Các vấn đề liên quan.

Thời hạn nhận bài viết : 02/4/2023

Thời gian tổ chức: 7h45 - 17h00 ngày 12/5/2023 - Thứ 6.

Đơn vị tổ chức: Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Đại học Cần Thơ.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Đại học Cần Thơ, khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Trân trọng ./. 

 

Thư mời: xem tại đây