Chức năng, nhiệm vụ

1.Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý các hoạt động khoa học công nghệ

2.Nhiệm vụ

Quản lý hoạt động khoa học công nghệ

 • Xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược các hoạt động khoa học công nghệ của Trường;
 • Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các chủ trương, chính sách, quy định, quy chế về nghiên cứu khoa học của Trường;
 • Hỗ trợ các đơn vị thuộc trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Thường trực tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học cấp Trường;
 • Theo dõi tiến độ thực hiện, tổ chức các hội đồng nghiệm thu, theo dõi và đánh giá kết quả việc thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ. Tổng kết, đề nghị các cấp thẩm quyền khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học;
 • Hỗ trợ công tác chuẩn bị, đăng ký, đấu thầu các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;
 • Phối hợp cùng các đơn vị trong việc mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước về các hoạt động khoa học công nghệ;
 • Tổ chức triển khai công tác thông tin xuất bản tư liệu khoa học liên quan đến hội nghị, hội thảo. Phối hợp với Ban Công tác giáo trình trong hoạt động xuất bản kỷ yếu hội nghị, hội thảo, giáo trình và sách chuyên khảo;
 • Phối hợp với Phòng Kế hoạch  - Tài chính lập phương án phân bổ, quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học, dự án thử nghiệm và chuyển giao công nghệ;
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Sau đại học gắn kết công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tạo các nguồn thu từ hoạt động khoa học công nghệ và dich vụ khoa học công nghệ.

Quản lý hồ sơ cá nhân về khoa học công nghệ

 • Quản lý hồ sơ, lý lịch khoa học của cán bộ, viên chức trong trường;
 • Theo dõi, cập nhật và xác nhận hoạt động khoa học công nghệ của cán bộ, viên chức trong Trường.

Công tác khác

 • Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Sau Đại học để chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo;
 • Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo về hoạt động khoa học công nghệ của Trường;
 • Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác quản lý khoa học công nghệ của Trường.