Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023


Phòng SĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy, Cô thông báo số 75/TB-SĐH&KHCN ngày 29/8/2022 về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023. (đính kèm email)

Theo đó, sinh viên đăng ký thông tin và upload thuyết minh (mẫu SV 01) tại link : https://forms.gle/eqd8MrvujVtSCngeA . 
Khoa vui lòng gửi hồ sơ về Phòng Sau đại học và Khoa học công nghệ bao gồm:
Danh sách tổng hợp đề tài đăng ký thực hiện của đơn vị được Lãnh đạo phê duyệt (mẫu SV 04).
- Thời hạn: ngày 16 tháng 9 năm 2022

Thông tin và kế hoạch chi tiết : xem tại đây 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh,  email:anhntn@uel.edu.vn, số điện thoại: 0913 945505
Trân trọng ./. 



Quyết định số 1209/QĐ-ĐHKTL ngày 31/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Luât.  Quy định - Biểu mẫu