THÔNG BÁO V/v triển khai chương trình “Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021”

Căn cứ quyết định số 168/QĐ-ĐHKTL ngày 6 tháng 1 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật;

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo năm học 2020-2021 của Trường Đại học Kinh tế - Luật;

Trường Đại học Kinh tế - Luật triển khai chương trình “Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021” với các mục tiêu sau:

- Phát huy tính sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên trong toàn Trường;

- Hỗ trợ học tập, rèn luyện phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp làm việc nhóm, nâng cao năng lực tự học cho sinh viên;

- Đóng góp nguồn lực cho các cuộc thi nghiên cứu khoa học các cấp.

Để triển khai chương trình này, Trường thông báo đến các đơn vị như sau:

-  Các đơn vị thông tin đến sinh viên, tổ chức tọa đàm định hướng nghiên cứu, giới thiệu cán bộ hướng dẫn, hướng dẫn sinh viên viết đề cương nghiên cứu, nhận đăng ký, đánh giá, tuyển chọn và đề xuất các đề tài tham gia Chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021.

-  Sinh viên thuộc các hệ đào tạo bậc cử nhân của Trường đều có thể đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. S lượng sinh viên tham gia thực hiện một đề tài tối thiểu là 3 người và tối đa là 5 người, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính (Nhóm trưởng). Mỗi sinh viên có thể tham gia tối đa 02 đề tài, nhưng chỉ có thể chịu trách nhiệm chính 01 đề tài trong một năm học. Mđ tài NCKH ca sinh viên do mt cán b, ging viên hướng dn.

-  Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đăng ký thực hiện phải được thông qua Hội đồng khoa học và được Lãnh đạo đơn vị phê duyệt.

-  Các đơn vị gửi Phiếu tổng hợp đề xuất và Phiếu đăng ký đề tài về Phòng Quản lý khoa học trước ngày 15 tháng 10 năm 2020, gửi bản điện tử về địa chỉ email phongqlkh@uel.edu.vn.

Kế hoạch các mốc thời gian và Quy định số 168/QĐ-ĐHKTL về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật được đính kèm công văn.

Kính đề nghị quý đơn vị triển khai chương trình theo các mốc thời gian và đảm bảo đúng quy trình để chương trình đạt mục tiêu đề ra.

Kế hoạch năm học 2020-2021

TT

NỘI DUNG

CÔNG VIỆC CỤ THỂ

THỜI GIAN

I. ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN VÀ XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI

 

1

Thông báo đăng ký

Phòng QLKH thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên đến các Khoa.

8/2020

 

 

Các Khoa triển khai thông báo đăng ký đề tài đến sinh viên và giảng viên của đơn vị

2

Đăng ký đề tài

Khoa tổ chức giới thiệu các hướng nghiên cứu, hướng dẫn cách viết đề cương nghiên cứu

Sinh viên đăng ký đề tài tại Khoa

8-9/2020

3

Hoạt động bổ trợ

Phòng QLKH, Đoàn Trường tổ chức Khóa học hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên

9-12/2020

4

Xét duyệt

Khoa tổ chức họp xét duyệt đề cương đăng ký Khoa tổng hợp danh mục các đề tài đăng ký thực hiện và hồ sơ gửi về Phòng QLKH

Phòng QLKH trình BGH ra quyết định phê duyệt danh mục đề tài đăng ký thực hiện và quyết định phân công giáo viên hướng dẫn

15-30/10/2020

II. THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

 

1

Thực hiện

Chủ nhiệm, các thành viên và người hướng dẫn triển khai thực hiện đề tài theo quyết định phê duyệt danh mục của BGH

10/2020-

15/3/2021

2

Hoàn thành

Nộp đề tài hoàn thành về Khoa

16/3/2021

III. TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP KHOA

 

 

Nghiệm thu

Khoa tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá và xét chọn đề tài gửi dự thi giải thưởng cấp Trường

16- 31/3/2021

IV. TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG

 

1

Nhận hồ sơ

Phòng QLKH tiếp nhận hồ sơ đề tài tham dự giải thưởng cấp Trường

01-09/4/2021

2

Xét duyệt

Xét chọn đề tài hoàn thành cấp Khoa và tham dự giải thưởng cấp Trường

4/2021

3

Đánh giá

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường đánh giá và chấm đề tài của sinh viên

5-6/2021

V. HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

1

Xét giải

Hội đồng xét giải quyết định xếp hạng giải thưởng và lựa chọn đề tài dự thi cấp Bộ, cấp Thành phố, cấp ĐHQG

5-6/2021

2

Tổng kết

Tổng kết chương trình, khen thưởng

5-6/2021

VI. XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI DỰ THI CÁC CẤP

1

Cấp Bộ

Phòng QLKH thông báo danh sách đề tài được chọn gửi dự thi giải thưởng cấp Bộ/ cấp Thành phố cùng các yêu cầu, thể lệ.

5-6/2021

2

Cấp ĐHQG

Ban chủ nhiệm khoa, người hướng dẫn trực tiếp hỗ trợ sinh viên chỉnh sửa đề tài

5-6/2021

3

 

Cấp Thành phố

 

Sinh viên nộp đề tài dự thi cho khoa

8-9/2021

Phòng QLKH tiếp nhận đề tài và chuẩn bị hồ sơ gửi đề tài dự thi

VII. HỖ TRỢ ĐỀ TÀI CÓ CÔNG BỐ KHOA HỌC

 

Phòng QLKH tổng hợp, kiểm tra và hỗ trợ kinh phí đới với nhóm sinh viên có bài báo khoa học là sản phẩm của đề tài được công bố trên tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội nghị/hội thảo khoa học.

8- 9/2021


 

Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKHSV tại website Phòng QLKH, mục Văn bản – Biểu mẫu https://qlkh.uel.edu.vn/

 

Quyết định 168 : http://qlkh.uel.edu.vn/ArticleId/c1808e02-22ee-432e-b338-32398cee6bf0/quyet-dinh-168-qd-dhktl-ngay-6-1-2018-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-hoat-dong-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-truong-dai-hoc-kinh-te-luat

Biểu mẫu : http://qlkh.uel.edu.vn/ArticleId/37c3a68c-2f2b-4e56-8ddf-0713dc6ed390/nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-2018

 Tổng truy cập: 226,763

20,191