"Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia"

 

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có công văn số 1586/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 4 năm 2023 về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Theo đó, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam bắt đầu từ 21/4-19/5/2023, thời gian tổ chức hoạt động chính bắt đầu từ ngày 15-19/5/2023.

Mục đích của việc tổ chức chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm biểu dương và tôn vinh các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nổi bật; thu hút các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước; khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN trong tương lai. Nâng cao văn hóa đổi mới sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới cho xã hội.

Theo đó, các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch theo chủ đề:

"Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam";

"Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia";

"Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực phát triển bền vững"

Khẩu hiệu: "Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam".

Nội dung hoạt động bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong đó nhấn mạnh: Kỷ niệm 60 năm (18/5/1963 - 18/5/2023) ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội nghị Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam: "Khoa học phải gắn với thực tiễn, phải từ thực tiễn và quay lại phục vụ chính thực tiễn, phải đáp ứng nhu cầu của sản xuất, phục vụ sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống vật chất của nhân dân..."; Kỷ niệm 10 năm (18/5/2014-18/5/2023) tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo sức mạnh tổng hợp phục vụ phát triển ngành KH&CN nước nhà. Giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng; các mục tiêu, định hướng lớn trong Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng đến năm 2030, Phương hướng, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng của ngành KH&CN đến năm 2025. Tuyên truyền rộng rãi các thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng nổi bật góp phần thiết thực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, có các không gian sáng tạo văn hóa đi cùng với sáng tạo công nghệ.

Đồng thời, công văn cũng yêu cầu các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam được tổ chức thiết thực, ý nghĩa, tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023 trong phạm vi cả nước và trong cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài.


 

Ngày 18 tháng 5 được xem là cột mốc có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với giới trí thức Khoa học và Công nghệ Việt Nam mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển.

Tại Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam) ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng.

Tại sự kiện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu, tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn, nhưng lại vừa vinh quang cho giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.

Người khẳng định: “Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học và công nghệ của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp... Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó... Khoa học phải tự sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi... Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học và kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ...”.

Lời căn dặn ngắn gọn, súc tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu rộng, tư tưởng lớn của Người đối với định hướng phát triển lâu dài của nền Khoa học và Công nghệ nước nhà.

Học tập và lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp khoa học công nghệ, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức Việt Nam. Đến ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Luật Khoa học và Công nghệ được thông qua, thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

Năm 2023, các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo

Chủ đề:

“Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam”;

“Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”;

“Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực phát triển bền vững”

Khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam”.

 

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam là dịp biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ Khoa học và Công nghệ; tuyên truyền. phổ biến các thành tựu Ngày Khoa học và Công nghệ, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo; thu hút các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ và năng lực sáng tạo, tích cực tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước; khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai. Đồng thời, giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các mục tiêu, định hướng lớn trong các chiến lược, chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ; các chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội...

Hưởng ứng ngày khoa học công nghệ Việt Nam năm 2023, Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền, hoạt động KHCN nhắm chào mừng ngày khoa học công nghệ.

Đặc biệt trong chuỗi sự kiện chào mừng năm nay, Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức Vòng chung kết và Cuộc thi Bình chọn Poster NCKH xuất sắc trong khuôn khổ Giải thưởng Nhà nghiên cứu khoa học trẻ UEL năm 2023; Triển khai công tác tổ chức các hội thảo quốc tế, quốc gia, tọa đàm khoa học: Hội thảo khoa học quốc gia “chính sách và giải pháp phát triển kinh tế  vùng Đông Nam Bộ trong bối cảnh mới”,  Tọa đàm “Kỹ năng viết bài và kinh nghiệm công bố quốc tế”.

(Tổng hợp)

Phòng SĐH&KHCN