KẾ HOẠCH Tổ chức Giải thưởng “Nhà nghiên cứu khoa học trẻ UEL” cấp Trường và Lễ tuyên dương chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức Giải thưởng “Nhà nghiên cứu khoa học trẻ UEL” cấp Trường và

Lễ tuyên dương chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023

Thực hiện quyết định số 1209/QĐ-ĐHKTL ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường ban hành kế hoạch Tổ chức Giải thưởng “Nhà nghiên cứu khoa học trẻ UEL” cấp Trường năm 2023 , cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên “Nhà nghiên cứu khoa học trẻ UELcấp Trường năm 2023 dành cho sinh viên (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) được tổ chức nhằm biểu dương thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2023 , đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên Trường, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng học tập của sinh viên và tuyển chọn tài năng đại diện Trường tham gia các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp.

Giải thưởng dành cho những đề tài/công trình nghiên cứu khoa học của nhóm sinh viên thực hiện trong năm học 2022-2023 .

2. Yêu cầu đối với công trình, đề tài tham gia xét Giải thưởng

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên gửi tham gia Giải thưởng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Mỗi đề tài do 01 sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên tham gia không quá 05 sinh viên; có 01 người hướng dẫn.

- Đề tài được hội đồng khoa học, chuyên môn cấp đơn vị thẩm định và tuyển chọn gửi đi tham dự Giải thưởng; Có tính khoa học, tính mới, tính sáng tạo và có định hướng ứng dụng thực tiễn; Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên; phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo của các khoa, bộ môn tại Trường; phù hợp với đặc điểm triển khai các đề án đào tạo tại Trường; phù hợp với định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Trường.

- Đề tài tham gia xét Giải thưởng đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; Thực hiện đúng thể lệ Giải thưởng, đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức.

II. SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN, HỒ SƠ THAM DỰ XÉT GIẢI THƯỞNG

1. Số lượng đề tài gửi tham gia xét Giải thưởng của mỗi đơn vị tối đa 20% tổng số đề tài sinh viên hoàn thành trong năm học.

2. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Tiếp nhận hồ sơ (hoàn chỉnh) tham gia Giải thưởng: 8h00 – 16h00 ngày 10 - 14/4/2023.

Địa điểm nộp đề tài: Phòng SĐH&KHCN (A205), Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp HCM. Hộp thư điện tử: phongsdh-khcn@uel.edu.vn

 1. Hồ sơ tham dự xét Giải thưởng
 1. Một (01) Phiếu đăng ký tham dự Giải thưởng dành cho sinh viên
 2. Một (01) bản in toàn văn báo cáo tổng kết tham gia xét Giải thưởng (in hai mặt) - Mẫu SV-011;
 3. Các sản phẩm khoa học  của đề tài : bài báo đăng trên tạp chí khoa học, bài tham luận đăng trên kỷ yếu hội thảo, sách/giáo trình, Giấy xác nhận của đơn vị, tổ chức sử dụng sản phẩm của đề tài,...(nếu có);
 4. Một (01) bản hồ sơ điện tử có đầy đủ tài liệu, dữ liệu nghiên cứu.

  III. NỘI DUNG

 5. Lĩnh vực, chuyên ngành đăng ký *

  STT

  TÊN LĨNH VỰC

  CHUYÊN NGÀNH

  1

  Lĩnh vực Kinh tế

  - Tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kế toán - kiểm toán, bảo hiểm - tín dụng.

  - Thương mại - quản trị kinh doanh và du lịch- marketing.

  - Kinh tế học - kinh tế phát triển - kinh tế chính trị - kinh tế đối ngoại

  2

  Lĩnh vực Hành chính - Pháp lý

  - Cải cách hành chính

  - Quản lý công

  - Luật Dân sự

  - Luật Hình sự

  - Luật Kinh tế

  - Luật Hành chính

  - Luật Quốc tế

  3

  Lĩnh vực Công nghệ thông tin

  - Toán tin học

  - Công nghệ Phần mềm

  - Điện tử - Viễn thông

  - Mạng Máy tính - Truyền thông

  - Trí tuệ nhân tạo

  4

  Lĩnh vực Giáo dục

  - Giáo dục học

  - Quản lý Giáo dục

  - Tâm lý Giáo dục

  - Giáo dục Nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực

  5

  Lĩnh vực Xã hội và Nhân văn

  - Xã hội học

   

  (*) Lĩnh vực/chuyên ngành theo Giải thưởng Eureka

   

  1. Các tiêu chí đánh giá đề tài  

  Các công trình nghiên cứu được đánh giá dựa trên những tiêu chí như sau:

  TT

  Tiêu chí đánh giá

  Điểm tối đa

  Điểm chấm

  1

  Tổng quan tình hình nghiên cứu và luận giải sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu

  10

   

  2

  Nội dung nghiên cứu

  20

   

  3

  Phương pháp nghiên cứu

  15

   

  4

  Kết quả nghiên cứu

  40

   

  5

  Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài

  5

   

  6

  Có sản phẩm công bố khoa học và công nghệ từ kết quả của đề tài(chọn 01 trong các sản phẩm, trong trường hợp có nhiều sản phẩm thì chọn sản phẩm công bố có điểm tối đa cao nhất)

  10

   

  Bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước hoặc đăng trong kỷ yếu hội thảo, hội nghị quốc gia, quốc tế

  5

   

  Bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín

  10

   

  Sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả, bản quyền tácphẩm,... đã được chứng nhận

  10

   

   

  Tổng (1+2+3+4+5+6)

  100

   

   

  Ghi chú:

  1. Mỗi thành viên hội đồng đánh giá công trình theo thang điểm 100 (điểm đánh giá là số nguyên). Điểm của thành viên hội đồng chênh lệch >20 điểm so với điểm trung bình ban đầu coi là điểm không hợp lệ và không được tính vào tổng số điểm hợp lệ.
  2. Kết quả đánh giá đề tài của hội đồng vòng cấp khoa là điểm trung bình cộng của các thành viên hội đồng có mặt tại phiên họp hội đồng.
  3. Căn cứ kết quả đánh giá đề tài, Hội đồng đề nghị tối đa 20% tổng số đề tài được tham gia giải thưởng cấp Trường, điểm trung bình tối thiểu để được xét tham gia giải thưởng là 70 điểm, xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp.
  4. Đề tài không tham gia xét giải thưởng cấp trường, sẽ được xếp loại hoàn thành cấp khoa.
  5. Đề tài đạt dưới 50 điểm hoặc bị phát hiện hồ sơ không hợp lệ sẽ xếp loại không hoàn thành.

  3. Các giai đoạn triển khai Giải thưởng

  3.1. Giai đoạn 1 (từ tháng 9/2022 đến tháng 3/2023 )

  Triển khai chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên, Giải thưởng “Nhà nghiên cứu khoa học trẻ Trường Đại học Kinh tế - Luật” năm 2023, nội dung cụ thể: Tổ chức các tọa đàm triển khai chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên, định hướng nghiên cứu khoa học; Tổ chức các buổi học chuyên đề bổ trợ kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học.

  3.2. Giai đoạn 2 (từ tháng 4/2023 đến tháng 5/2023)

  Tổ chức Tuần lễ nghiên cứu khoa học, Cuộc thi bình chọn Poster, Vòng chung kết, Lễ tuyên dương và trao giải Giải thưởng Nhà nghiên cứu khoa học trẻ.

  3.3. Giai đoạn 3 (từ tháng 6/2023 đến tháng 9/2023)

  Sau Lễ tổng kết và trao Giải thưởng, Phòng SĐH&KHCN hỗ trợ các nhóm sinh viên thực hiện đề tài: Thông tin về Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Thành, cấp ĐHQG,…

  Căn cứ vào kết quả Giải thưởng cấp Trường và thể lệ các giải thưởng, Phòng SĐH&KHCN thực hiện tuyển chọn đề tài tham gia Giải thưởng cấp Bộ, cấp Thành, cấp ĐHQG; Tiếp nhận hồ sơ và gửi tham gia; Hỗ trợ cung cấp giấy chứng nhận Giải thưởng; Thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với nhóm nghiên cứu có bài báo khoa học là sản phẩm của đề tài.

  III. GIẢI THƯỞNG

  Căn cứ kết quả đề xuất xét chọn của hội đồng đánh giá vòng chung kết, Ban tổ chức giải thưởng xem xét, quyết định đề tài đạt giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích của mỗi lĩnh vực.

  Nhóm sinh viên, người hướng dẫn của các đề tài nghiên cứu khoa học tham gia Giải thưởng sẽ được cấp Giấy chứng nhận tham dự Giải thưởng Nhà nghiên cứu khoa học trẻ UEL năm 2023.       

  Đối với các cá nhân là người hướng dẫn của các công trình nghiên cứu đạt giải sẽ được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật.

  Giá trị Giải thưởng cho các đề tài đoạt giải: Ở mỗi lĩnh vực dự thi sẽ có cơ cấu và mức giải thưởng là: 

  01 giải Nhất: 2.000.000 đồng/giải Giấy khen

  01 giải Nhì: 1.500.000 đồng/giải Giấy khen

  01 giải Ba: 1.000.000 đồng/giải Giấy khen

  Các giải Khuyến khích: 500.000 đồng/giải Giấy khen

   

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Ban tổ chức

  STT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Nhiệm vụ

  1

  PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh

  Hiệu trưởng

  Trưởng ban

  2

  PGS.TS Trịnh Quốc Trung

  Trưởng phòng SĐH&KHCN

  Phó Trưởng ban

  3

  TS Nguyễn Vĩnh Khương

  Phó trưởng phòng SĐH&KHCN

  Ủy viên

  4

  CN Bùi Hoàng Mol

  Bí thư Đoàn trường

  Ủy viên

  5

  ThS Lợi Minh Thanh

  Trưởng phòng Tài chính

  Ủy viên

  6

  ThS Hoàng Ngọc Hiếu

  Trưởng phòng Truyền Thông

  Ủy viên

  7

  ThS Nguyễn Thế Đức Tâm

  Phó Bí Thư Đoàn Trường, GV Khoa Luật

  Ủy viên

  8

  ThS Nguyễn Thị Ngọc Anh

  Phòng SĐH&KHCN

  Ủy viên

   

  Phân công nhiệm vụ

  2.1. Phòng Sau đại học và Khoa học Công nghệ

  đơn vị thường trực Giải thưởng Nhà khoa học trẻ UEL.

  Lưu trữ hồ sơ, kết quả Giải thưởng.

  Triển khai Giải thưởng đến các khoa, bộ môn, trung tâm; thực hiện công tác thông tin giới thiệu về Giải thưởng; hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai sinh viên tham gia Giải thưởng.

  Tham mưu thành phần các Hội đồng khoa học Quyết định thành lập các hội đồng; phụ trách thư ký các hội đồng chấm giải.

  Thực hiện thanh quyết toán kinh phí tổ chức Giải thưởng.

  Tổ chức Vòng chung kết và Lễ tổng kết trao giải Giải thưởng Nhà khoa học trẻ UEL năm 2023.

  Thường xuyên cung cấp thông tin, dữ liệu để báo cáo và khi có yêu cầu.

  • 2.2.Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên

     Tổ chức tuyên truyền, phát động hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên đến các cơ sở Đoàn – Hội.

              Phối hợp với Phòng SĐH&KHCN triển khai sâu rộng đến toàn thể sinh viên Trường về kế hoạch và thể lệ tổ chức Giải thưởng Nhà khoa học trẻ UEL.

              Hỗ trợ Phòng SĐH&KHCN thực hiện các hoạt động tuyển chọn và công bố kết quả giải thưởng.

              Phối hợp Phòng SĐH&KHCN tổ chức Vòng chung kết và Lễ tổng kết trao giải Giải thưởng Nhà khoa học trẻ UEL năm 2023.

  • 2.3.Các Khoa, Bộ môn

  Tổ chức cho sinh viên đăng ký và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Hỗ trợ chuyên môn cho sinh viên thực hiện tốt đề tài.

  Tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu; đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học tham dự Giải thưởng.

  Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở Đoàn – Hội tiến hành các hoạt động tuyên truyền phát động.

  • 2.4.Các đơn vị khác thuộc Trường

  Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nghiên cứu thực hiện đề tài.

  Hỗ trợ sinh viên và Ban tổ chức hoàn thành chương trình nghiên cứu khoa học cho sinh viên theo mục tiêu của từng năm học đề ra.

  Kính phí thực hiện

         Kinh phí tổ chức được thực hiện căn cứ Quyết định số 30/QĐ-ĐHKTL-TC ngày 27/3/2023 của Hiệu trưởng về việc giao dự toán năm 2023 cho phòng SĐH&KHCN – Mục PSĐH3.3 – 3.2&3.4.

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG CẤP TRƯỜNG