Văn bản do Nafosted ban hành

Văn bản do Nafosted ban hành

(Cập nhật ngày 22/06/2020)

Stt

Số văn bản

Loại văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

1

23/2014/NĐ-CP

Nghị Định

03/04/2014

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

2

14/2018/QĐ-BKHCN

Quyết định

22/02/2008

Về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

3

12/2008/QĐ-BKHCN

Quyết định

04/09/2008

Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu Khoa học và Công nghệ

4

04/QĐ-HĐQLQ

Quyết định

24/12/2008

Danh mục hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ năm 2009 bao gồm các hương ưu tiên tài trợ trong lĩnh vực toán học, tin học, cơ học, vật lý, khoa học sự sống, khoa học về trái đất

5

37/QĐ-BKHCN

Quyết định

14/01/2009

Đính chính Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN

6

Kèm theo QĐ 68/QĐ-HĐQLQ-NAFOSTED

Quyết định

04/10/2013

Hướng dẫn thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

7

392/QĐ/KHTN-KH

Quyết định

07/04/2014

Ban hành Quy chế chi tiêu kinh phí của đề tài do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ (Quỹ Nafosted)

8

31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Quyết định

30/03/2016

Phê duyệt và ban hành các danh mục tạp chí uy tín trong lĩnh vực KHTN&KT theo quy định tại TT 37/2014/BKHCN

9

73/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Quyết định

19/05/2016

Phê duyệt danh mục tạp chí quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật

10

95/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Quyết định

24/06/2016

Danh mục Hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2016

11

151/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Quyết định

09/08/2019

Ban hành Danh mục tạp chí có uy tín năm 2019 áp dụng đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ tài trợ

12

251/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Quyết định

11/12/2019

Ban hành Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

13

37/2014/TT-BKHCN

Thông tư

12/12/2014

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.

14

40/2014/TT-BKHCN

Thông tư

18/12/2014

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

15

01/2015/TT-BKHCN

Thông tư

12/01/2015

Ban hành quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu

16

09/2015/TT-BKHCN

Thông tư

15/05/2015

Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

17

14/2016/TT-BKHCN

Thông tư

30/06/2016

Quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

18

15/2016/TT-BKHCN

Thông tư

30/06/2016

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

19

12/2018/TT-BKHCN

Thông tư

31/8/2018

Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

20

129/2007/TTLT/BTC-BKHCN

Thông tư
liên tịch

02/11/2007

Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia


Nguồn tham khảo:
Nafosted


Tổng truy cập: 217,598

25,607