Tổng hợp các văn bản pháp lý liên quan đến Sở hữu trí tuệ

Tổng hợp các văn bản pháp lý liên quan đến Sở hữu trí tuệ

(Cập nhật ngày: 17/06/2020)

Stt

Số văn bản

Loại
văn bản

Ngày
ban hành

Trích yếu nội dung

Cơ quan
 ban hành

Ghi chú

Điều ước quốc tế

1

 

Công ước

1883

Công ước Paris 1883 về bảo hộ quyền SHCN

 

 

2

 

Công ước

1886

Công ước Berne 1886 về Bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật

 

 

3

 

Thỏa ước

1891

Thỏa ước Madrid 1891 về đăng ký quốc tế về nhãn hiệu (đến năm 1989, Nghị định thư Madrid ra đời)

 

 

4

 

Nghị Định

1989

Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

 

 

5

 

Công ước

1961

Công ước Rome 1961 bảo hộ quyền của người biểu diễn, nhà xuất bản, ghi âm và tổ chức phát sóng

 

 

6

 

Công ước

1961

Công ước UPOV bảo hộ giống cây trồng mới

 

 

7

 

Công ước

1974

Công ước Brussel 1974 bảo hộ tín hiệu vệ tin mang chương trình đc mã hóa

 

 

8

 

Hiệp ước

1989

Hiệp ước Washington 1989 vể SHTT đối với mạch tích hợp

 

 

9

 

Hiệp định

1994

Hiệp định TRIPs 1994 về các khía cạnh liên quan đến thương mại của QSHTT trong khuôn khổ WTO

 

 

10

 

Hiệp ước

1996

Hiệp ước của Wipo về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) (1996) với những tuyên bố đã được thông qua tại Hội nghị ngoại giao phê chuẩn Hiệp ước và các quy định của Công ước Berne (1971) và Công ước Rome (1961) được viện dẫn trong Hiệp ước này

 

 

VBPL trong nước

1

Luật

36/2009/QH12

19/06/2009

Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung 2009

Quốc hội

 

2

Luật

07/VBHN-VPQH

25/06/2019

Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung 2019

Quốc hội

 

3

Luật

50/2005/QH11

29/11/2005

Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Quốc hội

 

4

Quyết định

1068/QĐ-TTg

22/08/2019

Phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ

 

5

Nghị định

42/2003/NĐ-CP

2/5/2003

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Chính phủ

 

6

Nghị định

103/2006/NĐ-CP

22/09/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Chính phủ

Về Quyền SHCN

7

Nghị định

105/2006/NĐ-CP

22/09/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Chính phủ

Về Bảo hộ quyền SHTT

8

Nghị định

88/2010/NĐ-CP

16/08/2010

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Chính phủ

Về Quyền đối với giống cây trồng

9

Nghị định

119/2010/NĐ-CP

30/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Chính phủ

Về Bảo hộ quyền SHTT

10

Nghị định

122/2010/NĐ-CP

31/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP, ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Chính phủ

Về Quyền SHCN

11

Nghị định

98/2011/NĐ-CP

26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp

Chính phủ

Về Quyền đối với giống cây trồng

12

Nghị định

109/2011/NĐ-CP

2/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Chính phủ

Về Quyền tác giả

13

Nghị định

99/2013/NĐ-CP

29/08/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Chính phủ

Về Bảo hộ quyền SHTT

14

Nghị định

131/2013/NĐ-CP

16/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quyền tác giả, quyền liên quan

Chính phủ

Về Bảo hộ quyền SHTT

15

Nghị định

31/2016/NĐ-CP

6/5/2016

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Chính phủ

Về Bảo hộ quyền SHTT

16

Nghị định

22/2018/NĐ-CP

23/02/2018

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Chính phủ

Về Quyền tác giả

17

Nghị định

91/NQ-CP

11/6/2020

Cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia

Chính phủ

 

18

Lệnh

01/2019/L-CTN

18/06/2019

Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ

Chủ tịch nước

 

19

Quyết định

2306/QĐ-BKHCN

16/08/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

20

Quyết định

 508/QĐ-BKHCN

3/3/2020

Ban hành Kế hoạch thực hiện "Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030" (giai đoạn 2020-2025)

 Bộ Khoa học và Công nghệ

Chiến lược

21

Thông tư

01/2007/TT-BKHCN

14/02/2007

Hướng dẫn thi hành Nghị Định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

 Bộ Khoa học và Công nghệ

Về Quyền SHCN

22

Thông tư

13/2010/TT-BKHCN

30/07/2010

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông Tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông Tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

 Bộ Khoa học và Công nghệ

Về Quyền SHCN

23

Thông tư

18/2011/TT-BKHCN

22/07/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông Tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông Tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông Tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009

 Bộ Khoa học và Công nghệ

Về Quyền SHCN

24

Thông tư

05/2013/TT-BKHCN

20/02/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông Tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị Định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông Tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông Tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011

 Bộ Khoa học và Công nghệ

Về Quyền SHCN

25

Thông tư

15/2014/TT-BKHCN

13/06/2014

Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

26

Thông tư

11/2015/TT-BKHCN

26/06/2015

Hướng dẫn Nghị định 99/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

 Bộ Khoa học và Công nghệ

Về Quyền SHCN

27

Thông tư

16/2016/TT-BKHCN

30/06/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông Tư số 01/2007/TT-BKHCN  ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị Định số 103/2006/nđ-cp ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông Tư số 13/2010/TT-BKHCN  ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông Tư số 18/2011/TT-BKHCN  ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông Tư số 05/2013/TT-BKHCN  ngày 20 tháng 02 năm 2013

 Bộ Khoa học và Công nghệ

Về Quyền SHCN

28

Thông tư

05/2019/TT-BKHCN

26/06/2019

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

29

Thông tư

44/2011/TT-BTC

1/4/2011

Hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan

Bộ Tài chính

 

30

Thông tư

13/2015/TT-BTC

30/01/2015

Quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Bộ Tài chính

 

31

Thông tư

211/2016/TT-BTC

10/11/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

Bộ Tài chính

 

32

Thông tư

13/2020/TT-BTC

6/3/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Bộ Tài chính

 

33

Quyết định

88/2006/QĐ-BVHTT

17/10/2006

Ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Bộ Văn hóa Thông tin

Về Quyền tác giả

34

Thông tư

15/2012/TT-BVHTTDL

13/12/2012

Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch

Về Quyền tác giả

35

Thông tư

04/2016/TT-BVHTTDL

29/06/2016

Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL; 07/2012/TT-BVHTTDL; 88/2008/TT-BVHTTDL và 05/2013/TT-BVHTTDL

Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch

Về Quyền tác giả

36

Thông tư

08/2016/TT-BVHTTDL

02/07/0216

Quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Về Quyền tác giả

37

Quyết định

4830A/QĐ-BVHTTDL

25/12/2018

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bản quyền tác giả thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Về Quyền tác giả

38

Thông tư

28/2015/TT-BNNPTNT

14/08/2015

Ban hành danh mục loài cây trồng được bảo hộ

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về Quyền đối với giống cây trồng

39

Thông tư

16/2013/TT-BNNPTNT

28/02/2013

Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về Quyền đối với giống cây trồng

40

Thông báo

5773/TB-SHTT

2/7/2013

Áp dụng quy định pháp luật về quốc tịch, địa chỉ và đại diện của cá nhân trong thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ

 

41

Thông báo

1637/TB-SHTT

11/10/2017

Thống nhất cách hiểu và áp dụng quy định về đại diện và ủy quyền

Cục Sở hữu trí tuệ

 

42

Quyết định

3972/QĐ-TCQLTT

29/11/2019

Phê duyệt Kế hoạch đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các địa bàn, tụ điểm nổi cộm về hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến hết năm 2020

Tổng cục Quản lý thị trường

 

43

Thông tư liên tịch

04/2003/TTLT-BVHTT-BXD

24/01/2003

Hướng dẫn về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Xây dựng

Về Quyền tác giả

44

Thông tư liên tịch

02/2008/TTLT

3/4/2008

Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT – TANDTC-VKSNDTC-BVHNT&DL-BKH&CN-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp.

 Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp

Về Bảo hộ quyền SHTT

45

Thông tư liên tịch

05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT

5/4/2016

Hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Bộ Khoa học và Công nghệ,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

46

Thông tư liên tịch

14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN

8/6/2016

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

Bộ Thông tin và Truyền thông,
Bộ Khoa học và Công nghệ

 

47

Thông tư liên tịch

07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL

19/06/2012

Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Về Quyền tác giả

48

Thông tư liên tịch

14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN

8/6/2016

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ

 


(Phòng QLKH sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản mới)


Tổng truy cập: 217,537

25,546