Thông báo - V/v Triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên năm 2021 - cấp Bộ

 

Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-BGDĐT ngày 03/02/2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) năm 2021; Công văn 511/BGDĐT-KHCNMT ngày 04/02/2021 của Bộ GDĐT về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các CSGDĐH năm 2021(sau đây gọi tắt là Giải thưởng);  

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào  sinh viên nghiên cứu khoa học trong Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), đồng thời triển khai có hiệu quả kế hoạch xét tặng Giải thưởng do Bộ GDĐT tổ chức, ĐHĐN đề nghị các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc (gọi chung là các đơn vị) triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Các đơn vị thông tin rộng rãi đến toàn bộ sinh viên về kế hoạch số 91/KH-BGDĐT ngày 03/02/2021 và Công văn 511/BGDĐT-KHCNMT ngày 04/02/2021 của Bộ GDĐT  về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng qua nhiều kênh thông tin khác nhau.

2. Đối tượng tham gia Giải thưởng: là sinh viên đang theo học ở các CSGDĐH tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (trước ngày 30/6/2021).

3. Điều kiện, các lĩnh vực khoa học và công nghệ, số lượng đề tài tham gia Giải thưởng, tính hợp lệ của hồ sơ Giải thưởng được nêu cụ thể tại Kế hoạch số 91/KH-BGDĐT ngày 03/02/2021 (kèm theo công văn này) và Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên và sinh viên trong CSGDĐH (Gọi tắt là thông tư 41 – tải về tại địa chỉ: https://bitly.com.vn/zvemr5).

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Giải thưởng

a. Thời gian:

- Thời gian nộp hồ sơ và bản điện tử Công văn tham gia xét Giải thưởng: Từ ngày 20/5/2021 đến 17 giờ 00 ngày 30/6/2021.

- Tổ chức đánh giá, xét Giải thưởng vòng chung khảo; tổ chức lễ tổng kết và trao Giải thưởng: Hoàn thành trước ngày 15/12/2021.

b. Địa điểm: Trường Đại học Nha Trang, Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

5. Mẫu hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng tham khảo tại Thông tư 45.

6. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Các đơn vị gửi 01 bộ hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng theo quy định tại Điều 7 Thông tư 45 qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp về : Phòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang, Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.Đồng thời gửi bản điện tử hồ sơ, công văn và danh mục đề tài tham gia xét tặng Giải thưởng qua địa chỉ email giaithuongsvnckh2021@moet.gov.vn của Thường trực Ban chỉ đạo Giải thưởng và gtsvnvkh2021@ntu.edu.vn của Phòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang.

Lưu ý:

- Phong bì ghi rõ: Đề tài tham gia xét Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên (SV) trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021.

- Đề tài gửi tham gia xét Giải thưởng phải ghi đúng lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng quy định tại Điều 3 Thông tư 45 (Ví dụ: Khoa học Tự nhiên).

7. Kinh phí thực hiện Giải thưởng

- Các đơn vị sử dụng kinh phí trích từ nguồn thu hợp pháp được quy định tại khoản 1, 2 Điều 6 Thông tư 145 để chi việc đánh giá, xét vòng sơ khảo của Giải thưởng. Mức kinh phí đánh giá và xét giải vòng sơ khảo năm 2021 là 3.000.000 đồng/đề tài (ba triệu đồng) được chi cho các hoạt động: Họp các hội đồng đánh giá và xét giải vòng sơ khảo; Hỗ trợ công tác tổ chức vòng sơ khảo tại Trường Đại học Nha Trang. Cách thức nộp tiền được nêu cụ thể trong Công văn 511/BGDĐT-KHCNMT ngày 04/02/2021 (Kèm theo Công văn này).

Đối với các đề tài được xét vào vòng chung kết, sau khi hoàn tất hồ sơ xét tham gia Giải thưởng, nộp về Phòng SĐH&KHCN (A311) trước ngày 15/6/2021, email: phongsdh-qlkh@uel.edu.vn, SĐT: (08) 3 7244555 - 6511- 6373 ./.

DANH SÁCH ĐỀ TÀI : link 

Các tài liệu đính kèm:

1. Thông báo 91/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng sinh viên NCKH

2. Thông báo 511/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức xét tặng Giải thưởng sinh viên NCKH

3. Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo về quy chế xét tặng Giải thưởng KHCN 

Xem tại đây : Vanban + Biểu mẫu