Sóc Trăng - Thông báo gia hạn thời gian tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án năm 2021 tỉnh Sóc Trăng

Thông báo số 16/TB-SKHCN ngày 12/ 3/ 2021 của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc gia hạn thời gian tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2021.

Biểu mẫu hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website https://sokhcn.soctrang.gov.vn/

 Hồ sơ đăng ký tham gia: trước ngày 30/ 4/ 2021,theo địa chỉ:

+ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, số 217 đường Trần Bình Trọng, phường 2, Tp Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

+ Phòng SĐH&KHCN Trường Đại học Kinh tế - Luật

ĐT: 0283.7244.555-6511, email:qlkh@uel.edu.vn

Thông báo đính kèm