Nghiên cứu khoa học sinh viên 2018

Mẫu SV-12.doc
Stt                   Tên biểu mẫu       Ký hiệu
1 Đăng  ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Mẫu SV-01.doc
2 Phiếu đánh giá đề cương nghiên cứu khoa học của sinh viên Mẫu SV-02.doc
3 Biên bản họp Hội đồng đánh giá đề cương nghiên cứu khoa học của sinh viên Mẫu SV-03.doc
4 Tổng hợp danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên của các khoa Mẫu SV-04.doc
5 Giới thiệu danh sách thành viên Hội đồng Mẫu SV-05.doc
6 Tổng hợp danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên hoàn thành và tham dự giải thưởng cấp Trường của các khoa Mẫu SV-06.doc
7 Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài Mẫu SV-07.doc
8 Phiếu đăng ký dự thi Giải thưởng  Mẫu SV-08.doc
9  Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Mẫu SV-09.doc
10 Biên bản họp Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Mẫu SV-10.doc
11 Hướng dẫn trình bày báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Mẫu SV-11.doc
12 Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài
13 Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài Mẫu SV-13.doc
14 Nhãn của CD báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Mẫu SV-14.doc
15 Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin đề tài  Mẫu SV-15.doc
16 Nhận xét của phản biện Mẫu SV-16.doc


Tổng truy cập: 226,765

20,193